MV4Talent

Algemene bepalingen en privacy

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan MV4Talent.

2. Definities

A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door MV4Talent laat adviseren en/of door MV4Talent trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

B. Opdracht: de afspraken tussen de opdrachtgever en MV4Talent.

3. Locaties

A. Bij besloten trainingen kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een locatie in Nederland bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal MV4Talent desgewenst adviseren en/of bemiddelen.

B. Bij besloten trainingen zijn de reis- en verblijfskosten alsmede de kosten van de verzekering voor rekening van de opdrachtgever.

C. Bij besloten trainingen zijn de kosten van de locatie voor rekening van de opdrachtgever.

4. Annulering

A. Bij annulering van de gehele training, korter dan vier weken, doch langer dan twee weken voor de eerste trainingsdag, is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

B. Bij annulering van de gehele training, korter dan twee weken voor de eerste trainingsdag, is 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

C. Nadat de eerste trainingsdag is aangevangen kan geen geldige annulering van de training meer plaatsvinden.

5. Honoraria

A. De verschuldigde honoraria, alsmede de betalingscondities, worden schriftelijk bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.

B. Bij overschrijding van de aangegeven betalingstermijn, behoudt MV4Talent zich het recht voor de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.

6. Geheimhouding

Alle informatie, die uit de samenwerking tussen de opdrachtgever en MV4Talent voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

7. Aansprakelijkheid

MV4Talent kan niet aansprakelijk gesteld worden anders dan voor de inhoud van de trainingen en het nakomen van de trainingsafspraken met de opdrachtgever. De aansprakelijkheid vertegenwoordigd een waarde die nooit hoger is dan de investering van de opdrachtgever voor de specifieke training of trainingsafspraak.

8. Privacy

A. Alle bij ons bekende gegevens die te herleiden zijn naar personen worden  zorgvuldig en veilig digitaal opgeslagen en na beeindiging van het traject maximaal  5 jaar bewaard. Na het verlopen van deze bewaartermijn worden deze gegevens  definitief verwijderd.

B. Alle persoonlijke gegevens verkregen tijden het trainen en coachen die digitaal door MV4Talent zijn opgeslagen zijn ten alle tijde op te vragen door de betrokkenen. Betrokkene kan op elk gewenst moment verzoeken deze gegevens  te verwijderen.